Općina Sunja

  Kontakt podaci
  Općina Sunja
  Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1, 44210 Sunja
  OIB: 42109890167
  TEL: 044/833-011
   opcina-sunja@sk.htnet.hr

Natječaj
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine SunjaREPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA SUNJA 

OPĆINSKI NAČELNIK                                                                         


KLASA: 943-01/19-01/23

URBROJ: 2176/17-01-19-1

Sunja,  08. travnja 2019. godine


Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članaka 12. i 13. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Sunja („Službeni vjesnik“ Općine Sunja br. 14/11, 50/14 i 67/17), Općinski načelnik Općine Sunja temeljem Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju k.č.163/2, k.o.Greda Sunjska u vlasništvu Općine Sunja, za k.č. 9, 10 i 144/1 k.o. Papići u vlasništvu Općine Sunja i  za k.č. 582 k.o.Bobovac u suvlasništvu Općine Sunja raspisuje


JAVNI NATJEČAJ  

za prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu  Općine Sunja


 Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Sunja (1/1) koja se nalazi dijelom unutar, a dijelom izvan granica građevinskog područja naselja Greda Sunjska:

1. k.č.br. 163/2, upisanu u zk.ul. 435, k.o. Greda Sunjska, oznaka zemljišta: kuća u selu 144 m², dvorište u selu 496 m², pašnjak gornje polje 1334 m², ukupne površine 1974 m2. Početna cijena za nekretninu koja je predmet prodaje iznosi 24.400,00 kuna.

zatim prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Sunja (1/1) koje se nalaze unutar granica građevinskog područja naselja Papići

2. k.č.br. 9, upisana u zk.ul. 118, k.o.Papići, oznaka zemljišta: oranica kod kuće u selu ukupne površine 651 m².

Početna cijena za nekretninu koja je predmet prodaje iznosi 5.000,00 kuna.

3. k.č.br. 10, upisana u zk.ul. 118, k.o.Papići, oznaka zemljišta: oranica kod kuće u selu ukupne površine 597 m².

Početna cijena za nekretninu koja je predmet prodaje iznosi 4.600,00 kuna.

4. k.č.br. 144/1, upisana u zk.ul. 106, k.o.Papići, oznaka zemljišta: oranica u Papićkom brdu ukupne površine 2877 m².

Početna cijena za nekretninu koja je predmet prodaje iznosi 22.200,00 kuna.

zatim prodaja nekretnine u suvlasničkom dijelu 19/118 Općine Sunja, koja se nalazi unutar granica građevinskog područja naselja Bobovac:

5. k.č.br. 582, upisanu u zk.ul. 700, k.o.Bobovac, oznaka zemljišta: dvorište 502 m², poslovna zgrada 542 m², ukupne površine 1044 m², a predmet prodaje je samo zemljište površine 502 m2, bez objekta nastalo od dijela stare k.č. 582, sukladno   

Zapisniku Općinskog suda u Sisku, Zemljišnoknjižnog odjela, broj:Z-4670/2007/700.

Početna cijena za 19/118 suvlasničkog dijela nekretnine koja je predmet prodaje iznosi  6.000,00 kuna.


2.  UVJETI NATJEČAJA

Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim propisima, uz uvjet da nemaju dospjelih dugovanja prema Općini Sunja po bilo kojoj osnovi niti javnih i poreznih dugovanja.

Ponuda se vrši po načelu viđeno – kupljeno što isključuje sve naknadne prigovore i   

potraživanja kupca.

Natjecatelji mogu razgledati nekretnine u roku za podnošenje ponuda.

Porez na promet nekretnina, ovjeru potpisa kod javnog bilježnika, uknjižbu prava vlasništva i eventualne druge troškove koji mogu nastati u postupku kupoprodaje nekretnina snosi kupac.

Svaki podnositelj ponude dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 10%  početne cijene za pojedinačnu nekretninu koja je predmet prodaje, a za koju iskazuje interes  na IBAN Općine Sunja: HR6624070001842600001, model: HR68, poziv na broj: 7242 – OIB ponuditelja, opis plaćanja: jamčevina,  redni broj predmeta prodaje.

Ponuditeljima koji ne uspiju sa svojom ponudom vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.

Ponuditelju čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Ponuda manja od početne cijene smatra se nevažećom.

Ponuditelj najpovoljnije ponude može kupoprodajnu cijenu platiti obročno ili jednokratno. 

Ako se nekretnina prodaje uz obročnu otplatu, tada se ista prodaje uz uplatu 50% postignute cijene u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora, a preostali dio do 12 mjesečnih obroka.

Rokovi dospijeća kao i visina pojedinačnog mjesečnog obroka utvrđuju se ugovorom o kupoprodaji nekretnine.

U slučaju obročne otplate kupoprodajne cijene kupac plaća ugovornu kamatu u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke. Za osiguranje svih vrsta potraživanja iz ugovora o kupoprodaji nekretnine (prodajna cijena, ugovorne i zatezne kamate), izabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je na dan potpisivanja ugovora dostaviti bankarsku garanciju u visini od najmanje 50% ponuđene kupoprodajne cijene, a ukoliko ne dostavi bankarsku garanciju smatrat će se da je odustao od kupnje nekretnine.


3.  Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja, računajući od prvog sljedećeg dana od objave u dnevnom tisku.

Ponude na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA SUNJA, Trg kralja Tomislava 3, P.P. 1, 44210 Sunja, uz naznaku: "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI", preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Općine Sunja.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda označit će se kao zakašnjelo pristigle i bit će  neotvorene vraćene ponuditelju.


4.   PONUDA TREBA SADRŽAVATI:

- ime i prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i OIB pravne osobe s adresom i 

  naznakom odgovorne osobe,

 • oznaku rednog broja nekretnine za koju se dostavlja ponuda,
 • iznos cijene za nekretninu za koju se podnosi ponuda, s tim da ponuđena cijena ne može 
 • biti niža od utvrđene početne cijene te način plaćanja: jednokratno ili obročno uz naznaku broja obroka,
 • izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja, te da predajom ponudbene dokumentacije prihvaća odredbe Uredbe (EU) 2016/679 Europskog  parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća  uredba o zaštiti podataka) (dostupan na web stranici Općine Sunja)
 • izjavu ponuditelja da će na dan potpisivanja ugovora dostaviti bankarsku garanciju u visini od  najmanje 50% ponuđene cijene ukoliko je odabrana obročna otplata cijene, 
 • fizička osoba – presliku osobne iskaznice,
 •  obrtnik – presliku obrtnice,
 • pravna osoba – izvadak iz sudskog registra (trgovački) ili drugog odgovarajućeg 
 • registra, ne stariji od 30 dana,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • potvrdu Porezne uprave da ponuditelj nema dospjelih javnih i poreznih dugovanja, ne 
 • stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja,
 • potvrdu Općine Sunja da ponuditelj nema dospjelih dugovanja prema Općini Sunja po bilo kojoj 
 • osnovi, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja,

    U obzir će se uzeti samo cjelovite, pravovremene i pravovaljane ponude.


5.   UVJETI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene. 

Ako na natječaj pristigne samo jedna ponuda, utvrdit će se da li ispunjava uvjete natječaja te će se  ponuditelju prodati po cijeni koju je ponudio, a koja ne može biti niža od početne cijene.

U slučaju identičnih ponuda izbor najpovoljnije ponude izvršit će se usmenim nadmetanjem između ponuditelja koji su podnijeli identične ponude.

U slučaju dviju ili više ponuda kod čestice u suvlasništvu sa Općinom Sunja, prednost će imati osoba koja je u suvlasništvu sa Općinom Sunjom uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude bit će dostavljena svim ponuditeljima u roku 15 dana od dana donošenja.

U roku 15 dana od kada su ponuditelji primili odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude s ponuditeljem čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija sklopit će se ugovor o prodaji predmetne nekretnine.

Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u potpunosti podmirio sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom. 

Ukoliko izabrani ponuditelj ne sklopi ugovor, ne dostavi bankarska garanciju u slučaju obročne otplate cijene ili ne uplati minimalno 50% postignute cijene u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora, smatra se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.

Vlasnik pridržava pravo poništenja natječaja odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja i bez snošenja bilo kakve odgovornosti prema ponuditeljima.


6. Zainteresirani ponuditelji imaju pravo uvida u dokumentaciju o predmetnim nekretninama u roku za podnošenje ponuda u zgradi Općine Sunja, Trg kralja Tomislava 3, Sunja, soba 14 , svakim radnim danom u vremenu od 09,00 do 13,00 sati, tel. 044/833-700.


7.  Javno otvaranje ponuda bit će 03.05.2019. u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 3, Sunja, na kojem mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni  predstavnici, uz predočenje pisanog ovlaštenja.


OPĆINA SUNJA


10.4.2019.

DokumentiNaziv Veličina Privatnost Preuzmi
OBRAZAC Izjave o prihvaćanju uvjeta i pravila natječaja.doc 24064 kb

Slijedite nas na društvenim mrežama