Općina Sunja

  Kontakt podaci
  Općina Sunja
  Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1, 44210 Sunja
  OIB: 42109890167
  TEL: 044/833-011
   opcina-sunja@sk.htnet.hr

Natječaj
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine SunjaJAVNI NATJEČAJ  

za prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu  Općine Sunja


Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Sunja (1/1) koje se nalaze izvan granica građevinskog područja naselja Greda Sunjska :

                   

      1.  k.č.br. 162, upisana u zk.ul. 435, k.o. Greda Sunjska, oznaka zemljišta: oranica gornje polje, ukupne površine 4186 m².

          Početna cijena za nekretninu koja je predmet prodaje iznosi 1.855,00 kuna.


      2. k.č.br. 168/2, upisanu u zk.ul. 610, k.o. Greda Sunjska, oznaka zemljišta: preko crnčine ukupne površine 3705 m², koja se sastoji od oranice preko crnčine 1374 m² i livade preko crnčine,ukupne površine 2331 m².

   Početna cijena za nekretninu koja je predmet prodaje iznosi 1.642,00 kune. 


      3. k.č.br. 168/4, upisanu u zk.ul. 610, k.o. Greda Sunjska, oznaka zemljišta: oranica jalševa brv, ukupne površine 2805 m².

   Početna cijena za nekretninu koja je predmet prodaje iznosi 1.243,00 kune. 


      4. k.č.br. 858/3, upisanu u zk.ul. 610, k.o. Greda Sunjska, oznaka zemljišta: livada latinka ukupne površine 1694 m².

   Početna cijena za nekretninu koja je predmet prodaje iznosi 751,00 kunu. 


5. k.č.br. 1017/3, upisanu u zk.ul. 610, k.o. Greda Sunjska, oznaka zemljišta: livada hižnica,ukupne površine  6499 m².

   Početna cijena za nekretninu koja je predmet prodaje iznosi  2.889,00 kuna.

zatim prodaja nekretnine u suvlasničkom dijelu 3/15 Općine Sunja, koja se nalazi izvan granica građevinskog područja naselja Donji Hrastovac:


6. k.č.br. 529/2, upisanu u zk.ul. 267, k.o.Donji Hrastovac, oznaka zemljišta: oranica u brdu, ukupne površine 7679 m².

    Početna cijena za 3/15 suvlasničkog dijela nekretnine koja je predmet prodaje iznosi 2.427,00 kuna.

zatim prodaja nekretnina u suvlasničkom dijelu ½ Općine Sunja koje se nalaze unutar granica građevinskog područja naselja Drljača:


7. k.č.br. 234, upisanu u zk.ul. 757, k.o.Drljača, oznaka zemljišta: voćnjak u kućištu, ukupne površine 899 m².

    Početna cijena za ½ suvlasničkog dijela nekretnine koja je predmet prodaje iznosi 404,55 kuna.


8. k.č. br.235, upisanu u zk.ul. 757, k.o.Drljača, oznaka zemljišta: vrt u kućištu,ukupne površine 629 m².

   Početna cijena za ½ suvlasničkog dijela nekretnine koja je predmet prodaje iznosi 283,05 kuna.

zatim prodaja nekretnina u suvlasničkom dijelu ½ Općine Sunja koje se nalaze izvan granica građevinskog područja naselja Drljača:


      9. k.č. br.20/24, upisanu u zk.ul. 757, k.o.Drljača, oznaka zemljišta: šikara,ukupne površine 1151 m².

   Početna cijena za  ½ suvlasničkog dijela nekretnine koja je predmet prodaje iznosi 517,95 kuna.


     10. k.č. br. 7*, upisanu u zk.ul. 757, k.o.Drljača, oznaka zemljišta: kuća sa dvorištem u selu ukupne površine 647 m².

    Početna cijena za ½ suvlasničkog dijela nekretnine koja je predmet prodaje iznosi 291,15  kuna.


    11. k.č.br. 270/1 upisanu u zk.ul.757,k.o.Drljača,oznaka zemljišta:pašnjak u brezovači, ukupne površine 6341 m²

   Početna cijena za ½ suvlasničkog dijela nekretnine koja je predmet prodaje iznosi 2.853,45 kuna.


    12. k.č. br. 270/3 upisanu u zk.ul.757,k.o.Drljača,oznaka zemljišta:pašnjak u brezovači, ukupne površine 309 m².

   Početna cijena za ½ suvlasničkog dijela nekretnine koja je predmet prodaje iznosi 139,05 kuna.

zatim prodaja nekretnina u suvlasničkom dijelu 1/4 Općine Sunja koje se nalaze izvan granica građevinskog područja naselja Drljača:


    13. k.č. br.239/2, upisanu u zk.ul. 344,k.o.Drljača,oznaka zemljišta:šuma u kućištu, ukupne površine 13182 m².

          Početna cijena za ¼ suvlasničkog dijela nekretnine koja je predmet prodaje iznosi  2.965,95 kuna.


   14. k.č. br.241/2, upisanu u zk.ul. 344,k.o.Drljača,oznaka zemljišta:oranica u kućištu, ukupne površine  12714 m².

         Početna cijena za ¼ suvlasničkog dijela nekretnine koja je predmet prodaje iznosi 2.860,65  kuna.


Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja, računajući od prvog sljedećeg dana od objave u dnevnom tisku.

Ponude na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA SUNJA, Trg kralja Tomislava 3, P.P. 1, 44210 Sunja, uz naznaku: "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI", preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Općine Sunja.

Zainteresirani ponuditelji imaju pravo uvida u dokumentaciju o predmetnim nekretninama u roku za podnošenje ponuda u zgradi Općine Sunja, Trg kralja Tomislava 3, Sunja, soba 14 , svakim radnim danom u vremenu od 09,00 do 13,00 sati, tel. 044/833-700.

Javno otvaranje ponuda bit će 08.01.2019. u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici,Trg kralja Tomislava 3, Sunja, na kojem mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje pisanog ovlaštenja.


Natječaj možete pronaći ovdje. 19.12.2018.

DokumentiNaziv Veličina Privatnost Preuzmi
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Sunja.doc 113152 kb

Slijedite nas na društvenim mrežama